สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

​แก้ปัญหา load module cdr_mysql ของ astarisk

เจอปัญหากับ  Astarisk ทำให้มีการสร้าง  Log file จน  H/D เต็ม ทำให้ใช้งาน VoIP (สาเหตุไม่แน่ชัด น่าจะเกี่ยวกับ Module mysql)โดยมันแจ้ง error ว่า

Asterisk ended with exit status 1
Asterisk died with code 1.
Automatically restarting Asterisk


วิธีแก้เบื้องต้น ต้องแก้ file config /etc/astarisk/modules.conf เพื่อไม่ให้มีการ load module ที่มีปัญหา
โดยทำการเพิ่มบรรทัดใน file config

noload => cdr_mysql.so

#vi /etc/astarisk/modules.conf


; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load no console driver
;
noload => chan_alsa.so
noload => chan_oss.so

noload => res_config_pgsql.so
noload => cdr_pgsql.so

noload => chan_unicall.so
noload => cdr_mysql.so

;
noload => app_directory_odbcstorage.so
noload => app_voicemail_odbcstorage.so


จากนั้นให้ทำ stop และ start service astarisk ใหม้อีกครั้ง
ที่ มา url : http://community.freepbx.org/t/asterisk-server-status-error-solved/16770/2