สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตั้งค่าโปรแกรม CSip Simple ใน Android สำหรับการใช้ IP Phone ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ทางมหาวิทยาลัยให้บริการหมายเลข IP Phone ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกช่องหนึ่งที่สามารถให้งาน IP Phone ของมหาวิทยาลัยได้โดยผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ในระบบปฎิบัติการ Android ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าโปรแกรม CSip Simple ใน  Android สำหรับการใช้  IP Phone ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เริ่มต้นตั้งแต่ติดตั้ง โปรแกรม จาก  goole play store โดยเข้าไปใน  Play store แล้วค้นคำว่า  sip
           
แล้วเลือก  CSipSimple  แบบ free แล้วทำการติดตั้ง
 
          

จากนั้นร้องหลายเลข IP Phone ผ่าน เวบไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ที่  http://arit.rmutsv.ac.th/th/ipphoneregis  
ทำการป้อนข้อมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ้ระบบจัดส่งข้อมูลหมายเลข IP Phone ผ่านทางอิเมล์ของมหาวิทยาลัย
จากนั้นทำการตั้งค่า IP Phone ด้วยโปรแกรม CSip Simple
โดยทำการเปิดโปรแกรม CSip Simple 
แล้วเลือกกด Save
 และคลิก Add account คลิกที่ Basic   เพื่อตั้งค่าหน้า Account
 
Account Name : ใส่ชื่อ epassport หรือชื่อเราเองที่เป็นภาษาอังกฤษ
user : คือหมายเลขที่เราได้จากอิเมล์
Server : คือ voip.rmutsv.ac.th
Password : ที่ได้จากอิเมล์เช่นกัน
และกด Save จากนั้นค่า Account Name จะขึ้น Registered
 
จากนั้นเราสามารถกดที่ Account Name เพื่อโทรออกได้ 
เราสามารถเข้าไปดูหมายเลข IP Phone ของหน่วยงานและหมายบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www2.rmutsv.ac.th/node/269