สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

เปลี่ยนค่า Chkdsk timeout เวลาบูตคอม Windows 10

ในช่วงแรกๆ Windows หากฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้มีจุดผิดปกติ ที่เกิดจากการปิด ชัทดาวน์หรือเกิดจาก Bad sector ระบบ Chkdsk จะเริ่มทำงานเมื่อมีการบูตระบบใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นบนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งผู้ใช้เองมีทางเลือกที่จะยกเลิกการตรวจสอบ และเข้าสู่การบูตเข้าสู่ระบบตามปกติ ก่อนหน้าจะเริ่มระบบสแกนและแก้ไขข้อผิดพลาด ใน Windows 10 จะมีเวลาในการตั้งค่าเป็น 0 ปกติ จึงไม่ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการตรวจสอบดิสก์ได้ นอกจากนี้ระบบแก้ไขกลไกอัตโนมัติ ก็จะถูกกำหนดเป็นค่าปกติ แต่เราสามารถที่จะตั้งเวลาดังกล่าวก่อนที่ Chkdsk จะเริ่มทำงาน โดยคุณสามารถยกเลิกเวลาเพื่อตรวจสอบดิสก์ได้ด้วยตัวเอง

Change the Chkdsk timeout-1

วิธีการ change the Chkdsk timeout at Windows 10 boot คุณต้องใช้การแก้ไขรีจิสทรี ด้วยการทำตามวิธีการดังนี้
1.เปิด Registry Editor (เข้าไปที่ Run และพิมพ์ regedit)
2.เข้าไปตามพาธดังนี้ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager


Change the Chkdsk timeout-2

3.ทางแถบ Pane ด้านขวาของ Regedit Editor, ให้สร้างหรือแก้ไข DWORD value ที่ชื่อ AutoChkTimeout โดยคุณต้องสร้าง DWORD 32-bit value โดยค่านี้จะหมายถึงเวลา Timeout เป็นวินาที ด้วยการใส่ค่าตามที่ต้องการ

ตั้งค่า 10 วินาที ตั้งค่า AutoChkTimeout value 10 ในช่อง decimal แบบที่ปรากฏในภาพ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเวลา 10 วินาทีก่อนที่ Chkdsk จะเริ่มตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ เมื่อบูตเข้าระบบ

ที่มา : winaero