สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

30 คีย์ลัด (Hot keys) ใน Windows 8

การ ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการนั้นจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ การใช้คีย์ลัด หรือที่เรียกว่า Hot keys หรือบางคน เรียกว่า Keyboard Shortcut เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานในส่วนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น สำหรับ Windows 8 เองก็มี Hot keys เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้งาน Windows ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันครับ วันนี้จะมาแนะนำ 30 Hot keys ที่หน้าสนใจสำหรับ Windows 8 ดังนี้

 

30 Keyboard shortcuts / Hot keys สำหรับ Windows 8

 

Win + Print Screen – จับภาพหน้าจอและบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .png ให้โดยอัตโนมัติ

Win + C – เปิด Charms Bar (แถบแมนูหลักทางขวา)

Win + Tab – ใชส้ลับหน้าต่างการทํางานโปรแกรมต่างๆ ที่กำลังเปิดเอาไว้

Win + Q – เปิดหน้าต่างคน้หา Apps ทั้งหมดใน Windows 8

Win + W – คน้หา (Search) ใน System Settings

Win + F – คน้หา (Search) ใน Files

Win + Z – เปิด Options หรือตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของ Metro Apps

Win + I – เปิด Settings Menu

Win + P – เปิดหน้าจอการแสดงผลที่สองหรือการตั้งค่าในสวนของ Projector

Win + H – เปิด Share Settings Pane

Win + K – เปิด Devices Settings Pane แสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วเท่านั้น

Win + X – เปิดเมนู System Utility Settings ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาบริเวณมุมล่างซ้ายของหน้าจอ

Win + T – Preview หน้าต่างที่เปิดเอาไว้ใน Taskbar

Win + U – เปิด Ease of Access Center

Win + E – เปิด Windows Explorer

Win + R – เปิด Run Dialogue Box

Win + Pause – เปิด System Properties Window

Win + Enter – เปิด Windows Narrator

Win + Shift + . – Snap Application to Right Side

Win + . – Snap Application to Left Side

Win + , – Peek at Desktop (Aero Peek)

Win + D – แสดงหน้าจอ Desktop

Win + M – ย่อหน้าต่างของ Application ต่างๆ ลงให้หมด

Win + B – กลับสู่หน้าจอ Desktop (ใช้เวลาที่เรารัน Metro Apps อยู่)

Win + J – Switches focus between snapped Metro applications

Win + L – มาหน้าจอ Lock Screen

Win + Page Up/ Page Down – Switch Primary & Secondary Monitors (Dual Display)

Ctrl + Mouse Scroll (ใน Start Screen) – การซูมเข้า-ออกในหน้าต่างแรกของหน้า Metro

Ctrl + Mouse Scroll (ใน Desktop) – เปลี่ยนขนาดการแสดงผลของไอคอน

Ctrl + Shift+ N – สร้างโฟลเดอร์ใหม