สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

จักรี ถาวรบรรจบ's blog

ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียน Android Application

การเริ่มต้นพัฒนา application สำหรับอุปกรณ์ Android นั้น เราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้ (OS : XP & Win7)
1) Java Development Kit (JDK) เลือก ตาม OS ของท่าน
2) Eclipse   เลือก  Eclipse Classic 3.7.2
3) Android SDK    เลือก   android-sdk_r18-windows.zip