สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับนักศึกษา

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายในการ ในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านไอที  เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานทางไอที ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานหรือสูงกว่า  เมื่อวันที่  25 กรกฏาคม  2562   ตั้งแต่เวลา  08.00  - 16.30  น.

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “39 th WUNCA” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


      วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)" (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39 th WUNCA)
      ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้