สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ภาพกิจกรรม

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน 1/2566

    ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีผลคะเเนน ระดับดีเยี่ยม ดีเด่น เเละดีมาก รอบการประเมิน 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลคะเเนน ระดับดีเด่น
ผลคะเเนน ระดับดีเยี่ยม
ผลคะเเนน ระดับดีเด่น
ผลคะเเนน ระดับดีมาก

ปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


     ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบุคลากร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรกองกลาง มทร.ศรีวิชัย ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมรั้วหน้าอาคาร 59 สำนักวิทยบริการฯ  

    ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลางทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุน


 
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล