สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย