สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Literacy for Industry 4.0)