สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สวส. จัดโครงการ Microsoft Campus For Education ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting