สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

network

ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin

จำเป็นต้องติดตั้ง service ที่จำเป็นดังต่อไปนี้

ติดตั้ง MySQL Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
- ขณะติดตั้งระบบจจะถามข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านของ Mysql แนะนำให้ใส่เหมือนกันทุกครั้ง


ติดตั้ง phpMyAdmin สำหรับเป็นเครื่องมือเข้าจัดการฐานข้อมูล จำเป็นต้องติดตั้ง Apache2 และ PHP5
- ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 php5 php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5 php5-mysql

การปรับเปลี่ยนระบบจาก IP v.4 เป็น IP v.6

การปรับเปลี่ยนระบบจาก IP v.4 เป็น IP v.6

เทคนิคการทำงานร่วมกันระหว่าง IP V.4 และ IP V.6 แบ่งออกเป็น 3 เทคนิค คือ