สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับบุคลากร