สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับบุคลากร