สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับบุคลากร