สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานวิทยบริการและสารสนเทศ

อ.นงนาฎ ระวังวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ
E-mail: nongnard.r@rmutsv.ac.th

นายธนพัต ธรรมโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิทยบริการและสารสนเทศ
E-mail: tanapat.t@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3940

นางสาวกัลยากร พลสวัสดิ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
E-mail: kanyakorn.p @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3949

นางยุวดี จันทรประดิษฐ์
บรรณารักษ์
E-mail: yuwadee.c @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3941

นายวีระชัย อินทรอนันต์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
E-mail: weerachai.i @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3947

นางอัลิปรียา รักคล้าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: anlipreeya.r @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3945

นายภาดล เฉลียวพรหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: padol.c @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3923

นางกุลวดี สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
E-mail: kunwadee.s @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3945

นางสาวนงลักษณ์ รักจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: nonglak.r @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3943