สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

Resources and Information

Mrs. Nongnard  Rawangwong
Deputy Director Resources and Information
E-mail: nongnard.r @ rmutsv.ac.th

Mr. Tanapat  Thammachot
Academic Computer Officer/Programmer
Chief, Resources and Information
E-mail: tanapat.t@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3940

Miss Kanyakorn  Polsawat
Academic librarians
E-mail: kanyakorn.p @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3949

Mrs. Yuwadee  Junpradit
Academic librarians
E-mail: yuwadee.c @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3941

Mr. Weerachai  Intaraanon
Academic librarians
E-mail: weerachai.i @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3947

Mrs. anlipreeya  Rakklay
Administrative Officer
E-mail: anlipreeya.r @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3945

Mr. Padol  Chalaieophrom
Administrative Officer
E-mail: padol.c @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3923

Mrs. Kunwadee Sukkasem
Administrative Officer
E-mail: kunwadee.s @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3945

Miss Nonglak  Rugjun
Administrative Officer
E-mail: nonglak.r @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3943