สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานวิศวกรรมเครือข่าย

ผศ.สุวิพล มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
E-mail: suwipol.m @ rmutsv.ac.th

นายกนกพล เมืองรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิศวกรรมเครือข่าย
E-mail: kanokpon.m@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3917

นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
E-mail: peerasak.c@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3912

นายภานุวัฒน์ หนูนคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
E-mail: panuwat.n@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3922

นายพีรพงษ์ ขุนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
E-mail: peerapong.k@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3921

ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ บุญช่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
E-mail: watcharin.b@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3915

นายวรรณะ เจริญศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: wanna.c@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3918

นางสาวจันทิมา ใบสันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: Jantima.b@rmutsv.ac.th
IP Phone :-

นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
E-mail: fukiat.a@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3923

นายสหภูมิ สุจิโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: sahapoom.s@rmutsv.ac.th
IP Phone : -

นายไฟซอล หมานอีน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
E-mail: faisol.m@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3920

นายอานนท์ หลงหัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
E-mail: arnn.l@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3920

นางสาวสุนิสา จุลนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: sunisa.c@rmutsv.ac.th
IP Phone : 3933