สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

โครงการอบรมมาตรฐานทางไอที สำหรับบุคลากร (ครั้งที่ 1)