สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล งานกีฬาสงขลาเกมส์