สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครือข่ายเพื่อเข้าสู่มาตรฐานด้านเครือข่าย