สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2