สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2