สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

สำนักวิทยบริการฯ สำรวจพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายและสำรวจความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 วิทยาเขต