สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

Administrators Information

ผศ.สิทธิโชค  อุ่นแก้ว

Asst. Prof. Sittichok  Aunkaew
Director

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์

Asst. Prof. Dr. Sugchai  Tantiviwat
Deputy Director General Administration

อ.ชัยสิทธิ์ ชูสงค์

Mr.Chaisit  Choosong
Deputy Director Network Engineering

อ.อรรถพล คงหวาน

Mr.Attapon  Kongwan
Deputy Director Resources and Information