สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

MySQL Server

เปลี่ยนรหัสผ่าน root MySQL Server สำหรับ Linux

เปิด terminal หรือ โปรแกรม putty remote เข้า server 
1. หยุด Service MySQL Server 

/etc/init.d/mysql stop   หรือ sudo /etc/init.d/mysql stop

2.Start the mysqld configuration

mysqld --skip-grant-tables &  หรือ  sudo mysqld --skip-grant-tables &

3.เปิด terminal อีก tap  Login to MySQL as root

mysql -u root mysql