สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

Wireless

network ขึ้นเครื่องหมายตกใจ สีเหลือง

network ขึ้นเครื่องหมายตกใจ สีเหลือง นั่นหมายถึง เครื่องไม่ได้รับ IP Address
สาเหตุมีหลายประการ ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับ IP Address เช่น
1.Server แจกจ่าย IP Address มาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2.มีการโจมตีระบบจนทำให้การจราจรบนระบบเครือข่ายเต็ม การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยาก(เน็คจะช้า หรือใช้ไม่ได้เลย) อาจจะมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไดเครื่องหนึ่ง