สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

GPS

GPS ใกล้ตัว

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System 
ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนโลก โดยอาศัยการคำนวณพิกัด จากดาวเทียม ตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไปทำให้สามารถชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งหนบนโลก สามารถรับสัญญาณได้ในช่วงท้องฟ้าโปร่งและอยู่ด้านนอกอาคาร และสามารถบอกพิกัดที่เราอยู่บนพื้นโลกได้
 

GPS จะทำงานได้นั้น ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ