สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 1