สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Wed 31-05-2023 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเเกนหลักเเละระบบฐานข้อมูล e-Passport เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mon 01-05-2023 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Tue 29-11-2022 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ
Wed 01-12-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Wed 27-10-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ
Tue 26-10-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Thu 19-08-2021 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Tue 23-03-2021 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Wed 25-11-2020 ประกาศจากกองกลาง แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา เสร็จสิ้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Wed 25-11-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและUniNet
Tue 20-10-2020 ประกาศจากกองกลาง แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพัก พื้นที่สงขลา เสร็จสิ้น งานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Tue 29-09-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โซนอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เสร็จสิ้น
Fri 14-08-2020 ประกาศทาง UniNet ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ โหนดบางมด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เสร็จสิ้น UniNet
Wed 17-06-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 26-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Wed 13-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thu 23-04-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 17-03-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Fri 21-02-2020 ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
Wed 12-02-2020 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet