สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โซนอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้


     สำนักวิทยบริการฯ  ประกาศเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โซนอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ ส่งผลให้อาคารดังนี้
  • อาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี
  • อาคาร 37 โรงอาหาร
  • อาคาร 04 สาขาบัญชี
  • อาคาร 51 สาขาการตลาด
  • อาคาร 63 บริหารธุรกิจ
  • อาคาร 33 โรงยิมเนเซี่ยม 1
  • อาคาร 34 โรงยิมเนเซี่ยม 2
  • อาคาร 62 เรียนรวมศิลปศาสตร์
  • อาคาร 60 โรงช่างใหม่

ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 29 กันยายน 2563
 
สถานะดำเนินการ: