สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กิจกรรม 5s+ ประจำปีการศึกษา 2559

​- วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จะมีกิจกรรม Big cleaning day ภายในของแต่ละฝ่าย
- วันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการจากสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภาฯ และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าตรวจประเมินผล 5ส พลัส ในช่วงเช้าจะเข้าตรวจประเมินผลห้องสมุด และในช่วงบ่ายจะเข้าตรวจประเมินผล แต่ละฝ่าย ของสำนักวิทยบริการ
สำนักฯ: