สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

​การลงรายการ

​การลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC)

การลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
Thai Digital Collection (TDC)

1. TITLE   ชื่อของทรัพยากรสารนิเทศที่ผู้แต่งหรือสํานักพิมพ์กำหนด
 Alternative title ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องอื่น ๆ รวมชื่อในภาษาอื่น ชื่อย่อชื่อเต็ม ชื่อชุด
Running Title (ชื่อที่อยูในแต่ละหน้า อาจอยูส่่วนบนหรือล่าง เช่น ในเอกสารกรณีที่เอกสารเป็นบทความ)
ข้อตกลงการลงรายการ
1.1 ให้ลง Alternative title สําหรับชื่อในภาษาอื่น