สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

rsyslog

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , loganalyzer

การติดตั้ง  LogAnalyzer Install

 ขั้นตอนที่ 1
- ให้ทำการ Download โปรแกรม LogAnalyzer ตาม link ด้านล่าง
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads
-ให้ทำการ download โปรแกรม loganalyzer version ล่าสุด
# wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.4.3.tar.gz

Unzip LogAnalyzer files:

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , mysql, php

Install RSyslog+MySQL เพื่อจำ

ขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า  RSyslog+MySQL+ PHP
 
1.ติดตั้งโปรแกรม RSyslog+MySQL 
ขั้นตอนที่1
ทำการติดตั้งโปรแกรม
aptitude install apache php mysql php-mysql mysql-server wget rsyslog rsyslog-mysql php-gd
 
ขั้นตอนที่ 2
ทำการตั้งค่า Mysql
-By default the MySQL root database user is blank so for security we should set it now:
# mysqladmin -u root password YourNewPassword //ตั้ง password ให้กับ user root ใหม่