สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Liniux

การอ่านค่า RAM ด้วย Free Command

วิธีอ่านค่าการใช้งานและจำนวนที่เหลืออยู่ ของ RAM สามารถใช้คำสั่ง free ในการดู
วิธีการอ่านค่าจากคำสั่ง free -m
  • total จำนวน RAM ทั้งหมด = 11997 MB
  • used  จำนวนที่ RAM ถูกใช้ไปทั้งหมด = 1022 MB
  • used จำนวนที่ RAM ที่ถูกใช้งานโดย application ต่าง  ๆ  = 492 MB
  • free จำนวน RAM ที่เหลืออยู่ = 10975 MB
  • free จำนวน RAM ที่สามารถใช้งานได้ = 11504 MB

วิธีการปิดการใช้งาน IPV6 บน Ubuntu, Debian


1. Edit the file - /etc/sysctl.conf
$ sudo gedit /etc/sysctl.conf

And fill in the following lines at the end of that file

# IPv6 disabled
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

2. Save the file and close it

3. Restart sysctl with

$ sudo sysctl -p

4. Check the output of ifconfig again and there should be no ipv6 address

DNS Setup สำหรับ IPv6

1. ติดตั้ง DNS บน Ubunut ด้วย software bind9 ด้วยคำสั่ง 
   # sudo aptitude install bind9
2. ทำการตั้งค่า config ของโปรแกรม เพื่อให้บริการ Name Server ด้วย IPv6 เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Editor ทั่วไปในที่นี้ใช้คำสั่ง
  # sudo vi /etc/bind/name.conf.local
----------------------------------------------------------------------
//
// Do any local configuration here
//
zone "rmutsv.ac.th" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rmutsv.ac.th";