สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

apache

การ tuning Apache MPM prefork mode

 
Apapche MPM prefork mode เป็น mode การทำงานที่ง่ายต่อการติดตั้ง php เพราะ prefork mode รองรับการทำงานกับ php module ดังนั้นเมื่อติดตั้ง apache prefork mode + php แล้ว web server ก็พร้อมใช้งานได้ทันที จึงทำให้ Apache MPM preform + php module กลายเป็น default setup ของ OS หลายๆค่ายไปโดยปริยาย
สำหรับการ tuning Apapche MPM prefork mode สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆได้ดังนี้

Prefork module