สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

drupal

วิธีการกำหนดค่า Nivo Slider 7.x-1.11 สำหรับเว็บไซต์หลายภาษา

แก้ไขไฟล์ nivo_slider_slider.inc เช่น /home/xxxx/public_html/sites/all/modules/nivo_slider/includes/nivo_slider_slider.inc

เพิ่ม Code ไว้ใต้บรรทัดที่ 27     $pages = drupal_strtolower($slide['visibility']);   

global $language;     

$_GET['q']=$language->language."/".$_GET['q'];

กำหนดที่ รูปภาพ ที่อัพโหลดที่ Nivo Slider ที่ Show slide on specific pages  จะให้แสดงหน้าไหน ตัวอย่าง กำหนดให้แสดงทุกหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ