สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สมัครขอใช้ IP phone มทร.ศรีวิชัย

Primary tabs

สมัครขอใช้ IP Phone มทร.ศรีวิชัย ผู้สมัครจะต้องสมัครโดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านนั้น บริการนี้เฉพาะบุคลากร
Image CAPTCHA