สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับนักศึกษา

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล IC3 สำหรับนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายในการ ในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านไอที  เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานทางไอที ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานหรือสูงกว่า  เมื่อวันที่  25 กรกฏาคม  2562   ตั้งแต่เวลา  08.00  - 16.30  น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใช้บางยาง  ชั้น 2  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550