สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

มทร.รัตนโกสินทร์ สำนักงานการศึกษาทางไกล รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 
          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบนพื้นฐานความหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีเนื้อหาสาระวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงและเป็นการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dltv13) ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          สำนักงานการศึกษาทางไกล มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ออกอาการศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dltv13) ทุกวัน พฤหัสบดี - วันอาทิตย์  ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนท่านใดประสงค์เข้าร่วมสอนออกอากาศ สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครกลับมาที่ สำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กม.242 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 หรือทาง e-mail : dltv13@rmutr.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562