สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

                  ประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ อาคาร  51  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว คือ อาคาร 62   และอาคารกิจการนักศึกษา  เนื่องจากวงจรไฟฟ้าได้รับความเสียหาย  หากเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ได้ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว   ระบบเครือข่ายจะใช้งานได้เป็นปกติ

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560