สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สป.อว. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของ อว. ปีงบประมาณ 2564


     ในปีงบประมาณ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายที่จะใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทุกด้านร่วมกับการดำเนินภารกิจของ อว. เรื่องการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรมของ อว. เพื่อเป็นปัจจัยช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการประชาสัมพันธ์จากบุคลากรใน อว. บุคลากรอุดมศึกษา ผู้รับบริการอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประชาสัมพันธ์และรายงานผลงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนในทุกช่องทางการสื่อสารของ อว. โดยมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อ จากแหล่งข้อมูลดังนี้
  1.  เว็บไซต์กระทรวง อว. (www.mhesi.go.th)
  2. เฟสบุ๊คกระทรวง อว. (www.facebook.com/MHESIThailand) : ซึ่งจะเสนอข่าวเชิงนโยบายและข่าวหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
  3. เฟสบุ๊ค (www.facebook.com/opsMHESI) : ซึ่งจะเสนอข่าวการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อการรับรู้เข้าใจแก่สาธารณชน
  4. Application Line โดยใช้ Group Line ในชื่อกลุ่ม "PR อว." (ภาษาไทย)