สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24-25 มี.ค. 59


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 21.00 น  อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 มีนาคม 2559