สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Big Data & Cloud Computing 2023 (On-Site)