สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5)


   ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 11-12 กค 62 ณ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการหาแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และเป็นการสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้สามารถตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้