แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์ต่างประเทศเน็ตล่าช้า

กนกพล เมืองรักษ์'s picture

แจ้งระบบเครือข่าย Uninet ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศขัดข้อง มีผลกระทบทำให้การใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ต่างประเทศล่าช้า 

หาก Uninet  แก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้วระบบจะกลับมาใช้งานได้ปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 10 มกราคม 2561