สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันช่วงเวลาดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย

     
     แจ้งเปลี่ยนแปลงวันช่วงเวลาดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย จากเดิมวันที่ 14 - 15 มกราคม 2564 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2564