สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย สำหรับผู้เดินทางไปราชการ

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย สำหรับผู้เดินทางไปราชการ สามารถดูหลักฐานการเบิกจ่ายได้จากแบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเดินทางไป ราชการ เพื่อความถูกต้อง และสะดวกในการเบิกจ่าย