สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน UEC University eSports Championship


         ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนในด้านทักษะความสามารถให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เยาวชน นิสิตนักศึกษา 

         เชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต UEC University eSports Championship สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook eArena หรือ เว็บไซต์ https://earena.com/