สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2022

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
“MOS Olympic Thailand Competition 2022”
เวทีแห่งการค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และต่อยอดสู่การประชันทักษะระดับโลก
วัตถุประสงค์
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
  • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
  • เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
  • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Version 2016 หรือ Version 2019

รูปแบบและสถานที่การเข้าร่วมกิจกรรม 

รอบอบรม (Online)
โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ
- ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
- ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 3 โปรแกรมตาม Version ที่สมัครไว้

รอบแข่งขัน และประกาศรางวัล (Onsite)
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
- ทางบริษัทฯ เปิดการสอบแข่งขันในรูปแบบ Onsite เท่านั้น
- ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่านต้องเข้าสอบครบทั้ง 3 โปรแกรม และอยู่ร่วมพิธีประกาศผลการแข่งขัน
- ผู้สมัครเข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านต้องมีผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
- ค่าเดินทางและค่าที่พัก เป็นความรับผิดชอบของทางสถาบันการศึกษา

ระยะเวลารับสมัคร    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aritcompetition.com