สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การจัดสรรการให้บริการพื้นที่บน Google Cloud สำหรับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
 

          ปัจจุบันทางกูเกิล (Google) ได้ประกาศนโยบายใหม่ โดยจำกัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) สำหรับบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่า จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบาย โดยจัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ ดังนี้

สำหรับบุคลากร
  • สายวิชาการ      250 GB/บัญชี
  • สายสนับสนุน    100  GB/บัญชี
สำหรับนักศึกษา
  • นศ.ปัจจุบัน        40 GB/บัญชี
  • ศิษย์เก่า           15  GB/บัญชี  
           สำหรับศิษย์เก่า *** กำหนดการใช้งานเฉพาะอีเมลเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการอื่นๆ ของกูเกิลได้เเละขอความร่วมมือดำเนินการลบข้อมูลในกูเกิลไดร์ฟออกทั้งหมด

หมายเหตุ  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในอนาคต

 


 

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมพื้นที่บนไมโครซอฟต์วันไดร์ฟ (Microsoft OneDrive) ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 TB ต่อบัญชี สำหรับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า

  1. ​ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานกูเกิลคลาวด์ ได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/gdrive

  2. ​ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลจากกูเกิลไดร์ฟ ไปยังไมโครซอฟต์วันไดร์ฟ ดังรายละเอียดคู่มือขั้นตอนการย้ายข้อมูล

  • สามารถสมัครเข้าใช้งานไมโครซอฟต์วันไดร์ฟ ได้ที่   https://ms.rmutsv.ac.th