สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การจัดสรรพื้นที่บน Google Cloud สำหรับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์  (Google Cloud) ซึ่งเป็นพื้นที่รวมสำหรับบุคลากรภายใต้โดเมน @rmutsv.ac.th ปัจจุบันมีบัญชีใช้งานจำนวนมากกว่า 2 พันบัญชี และพื้นที่รวมสำหรับนักศึกษา/ศิษย์เก่าภายใต้โดเมน @rmutsvmail.com ปัจจุบันมีบัญชีใช้งานจำนวนมากกว่า 3 หมื่นบัญชี แบบไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ซึ่งบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่ามีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ปัจจุบันทางกูเกิล (Google) ได้ประกาศนโยบายใหม่โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ทำให้มีผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรและนักศึกษา/ศิษย์เก่าเกินจำนวนที่กูเกิลจัดสรร มหาวิทยาลัยจึงต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา/ศิษย์เก่าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยเป็นไปตามนโยบาย โดยจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้

  • บุคลากรมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 80 GB/บัญชี *

  • นักศึกษา/ศิษย์เก่ามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 40 GB/บัญชี *  

 (* พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในอนาคต)
 

          เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทุกท่านดำเนินการจัดการพื้นที่บนกูเกิลคลาวด์ โดยมีแนวปฏิบัติในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  1. “ย้ายข้อมูล” ให้ผู้ใช้งานดำเนินการย้ายข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

  2. “ระงับการใช้งาน” หากผู้ใช้งานไม่ดำเนินการย้ายข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในช่วงวันที่กำหนด และหากมีความประสงค์จะใช้งานบัญชีดังกล่าวหลังถูกระงับการใช้งาน ติดต่ออีเมล gapps@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

  3. “ยกเลิกการใช้งาน (ลบบัญชีผู้ใช้)” หากผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งานและไม่ดำเนินการใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายของข้อมูลของท่าน

          โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานกูเกิลคลาวด์ ได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/gdrive
 

          ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมพื้นที่บนไมโครซอฟต์ วันไดร์ฟ (Microsoft OneDrive)  ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 TB ต่อบัญชี
          บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถสมัครเข้าใช้งานไมโครซอฟต์ วันไดร์ฟ ได้ที่ https://ms.rmutsv.ac.th 

ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลจากกูเกิลไดร์ฟ ไปยัง ไมโครซอฟต์ วันไดร์ฟ ดังรายละเอียดได้ที่ 

  1. สมัครใช้งาน Microsoft Office 365 Education @ms.rmutsv.ac.th ที่เว็บไซต์ https://ms.rmutsv.ac.th

  2. ย้ายข้อมูลจาก Google drive – One drive คลิกดาวน์โหลดเอกสารการย้ายข้อมูล