สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

Contact UsOffice of Academic Resources and Information Technology

1 Ratchadamnoen Nok, Bo Yang, Muang,
Songkhla 90000.
Tel.:: 0-7431-7146
Fax.:: 0-7431-7147
​ ​Tel.:: 0-7431-7100 Ext. 3030

Network Engineering

Tel. :: 0-7431-7100 Ext. 3030
IPPHOE :: 3922, 3921

General Administration

​Tel. :: 0-7431-7100 Ext. 7147
IPPHONE :: 3919, 3911, 3928

Resources and Information

Tel. :: 0-7431-7100
IPPHONE :: 3941, 3946