สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

IT help desk

              IT HELP DESK   คือการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศออนไลน์   สำหรับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยออกให้บริการ ณ จุดพื้นที่ที่กำหนด  ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น.  และจะมีการสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุด  ซึ่งมีบริการต่างๆดังนี้   

1.  บริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
       1.1  ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สาย   
       1.2  แนะนำจุบริการเครือข่ายไร้สาย และปัญหาการใช้งาน
       1.3  Google Apps

 
2.  บริการด้านคอมพิวเตอร์
       2.1  ติดตั้ง ซอฟต์แวร์สิขสิทธิ์  มทร.ศรีวิชัย
       2.2  ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ESET  Endpoint  Antivirus)
       2.3  ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
3.  ระบบสารสนเทศออนไลน์  
       3.1   ระบบลงทะเบียน  e- passport
       3.2   ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
       3.3   ระบบการจัดการเรียนการสอน  (LMS)
 
กำหนดการและจุดพื้นที่ให้บริการ IT help desk
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เวลา
จุดให้บริการ
1.
  วันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561
 09.00 -  16.00 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาคารศรีวิศววิทยา  บริเวณลานชั้น 2
2.
  วันอังคารที่  3  กรกฎาคม  2561
 09.00 -  16.00 น.
  คณะศิลปะศาสตร์ 
  อาคาร  62  บริเวณลานชั้น 1
3.
  วันอังคารที่  10  กรกฎาคม  2561
 09.00 -  16.00 น.
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  อาคาร  31   บริเวณลานชั้น 2
4.
  วันอังคารที่  17  กรกฎาคม  2561
 09.00 -  16.00 น.
  คณะบริหารธุรกิจ  
  อาคาร 63  บริเวณลานชั้น 1
5.
  วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2561
  09.00 -  16.00 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  อาคาร 20  บริเวณชั้น 1 
6.
  วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2561
09.00 -  16.00 น.
  โรงอาหาร   บริเวณลาน ฝั่งร้านมินิมาร์ท
7.
  วันอังคารที่  7   สิงหาคม  2561
 09.00 -  16.00 น.
  โรงอาหาร   บริเวณลาน ฝั่งร้านมินิมาร์ท