สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Responsive Web Design

วิธีกำหนด font-size ใน Responsive Web Design

กำหนด font-size อย่างไรให้เหมาะสม ?

จากคุณสมบัติของทั้ง 3 หน่วย ข้างต้น ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเว็บได้ดังนี้